Skålvær gamle handelssted

Om kunstverket

Det tidligere handelsstedet Skålvær ligger sørvest i Alstahaug kommune, og omfatter både hovedøya med samme navn og et utall holmer og skjær som tidligere tilhørte eiendommen. Husmannsplassene som tilhørte gården ble etter hvert solgt ut til brukerne. Hovedbruket ble i 1971 overtatt av Alstahaug kommune og lagt ut til Statlig sikret friluftsområde. Stedet er i dag fraflyttet, men er utfartsmål både for de som har fritidseiendom der, og for de som søker stedet for avkopling/rekreasjon, og for å søke informasjon om stedets historie. Handelsvirksomheten kan spores tilbake til rundt 1680, og på 1800-tallet vokste det fram et handelssted med mange aktiviteter og stor betydning for øydisriktet. Husmannsplassene medregnet var der mot slutten av 1800-tallet omlag et hundre bygninger knyttet til eiendommen. I tillegg til ordinær handel ble der drevet jordbruk, fiskemottak og fiskeforedling, gjestgivervirksomhet, skipsekspedisjon, bakeri og hvalfangst. Post, telefon og meterologiske observasjoner ble også ivaretatt av handelsstedet.

Samfunnsutviklingen førte etter hvert til at det ble utfordrende å opprettholde driften, og i likhet med mange andre handelssteder ble driften redusert og til slutt avviklet. Av fysiske minner fra storhetstiden på Skålvær finner vi i dag kirken, kirkegården, kjellerbua og hagen, dessuten hustufter etter hovedbygningen, fjøset og noen uthus. Statusen som friluftsområde har gjort det mulig å ivareta noen av disse kulturminnene og anlegge en kultur og natursti med informasjonstavler. Det er også anlagt flytebrygge som gjør det enklere for båtfolket å besøke stedet. Stedet benyttes i dag også for mer organisert utfart (foreninger, skoleklasser o.l.) hvor historie og vegetasjon er et hovedtema. Skålvær har (2017) anløp av hurtigbåt som gjør det mulig å legge dagsturer til stedet. I flere år har det vært en kamp for å beholde dette rutetilbudet. (tekst: Nils Falch)

Les mer: https://www.skaalvaervel.no/

  • Tittel: Skålvær gamle handelssted
  • Kategori: Annet
  • Sted Skålvær